CHO Thavee Junior Cup

Our Story

Team งานผู้จัด ปีที่8

การแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่น 12 และ 14 ปี

————————————————————————————————–

โดยปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย และทั่วโลกเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ยุวชนทั่วไป ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างแพร่หลาย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ลดปัญหาของสังคม ตลอดจนมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการเล่นฟุตบอลของยุวชนให้มีมาตรฐานก้าวหน้า บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) จึงดำเนินการจัดการฟุตบอลยุวชน “ ช.ทวี จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1 ” ประจำปี 2554 ขึ้น และปีต่อๆ ไป ฉะนั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียนร้อย จึงวางระเบียบการแข่งขันไว้ ดังต่อไปนี้